Vedtægter for Sædder IF

Vedtægter

§ 1 Navn og hjemsted
Sædder Idrætsforening (SIF) er stiftet den 28. februar 1913 og har hjemsted i Algestrup, 4682 Tureby, Køge Kommune. Foreningen er underlagt DGI Midt- og Vestsjælland under DGI og er underlagt disse dennes love og bestemmelser.


§ 2 Formål
Foreningens formål er at fremme sportslige aktiviteter og med udgangspunkt i foreningens fællesskab og det sociale liv at fremme disse aktiviteter. De sportslige aktiviteter i SIF er  bl.a. fodbold, badminton, gymnastik, petanque og eventuelt samt andre sportsgrene der måtte komme til.


§ 3 Medlemskab
Som medlem optages enhver, som har lyst og vilje til at arbejde for foreningens formål. Passive medlemmer kan optages, men har ikke adgang til selve idrætsudøvelserne. Medlemmerne er forpligtet til at overholde foreningens vedtægter og leve op til foreningens formålsbestemmelse.


§ 4 Indmeldelse
Indmeldelse sker via foreningens online indmeldelsessystem eller tilmeldingsblanket hvis holdets træner tilbyder dette, og der betales det af bestyrelsen fastsatte kontingent for en sæson ved indmeldelse. Medlemskabet er først gyldigt, når dette kontingent er betalt. For medlemmer under 18 år skal indmeldelse underskrives af forældre eller værge.


§ 5 Udmeldelse
Udmeldelse sker automatisk ved manglende betaling for en sæson. Et betalende medlem kan alene udmelde sig indenfor en sæson, ved skriftlig henvendelse til foreningens kasser med en måneds varsel. Indbetalt kontingent kan ikke tilbagebetales.


§ 6 Kontingent
Kontingent fastsættes af bestyrelsen for de forskellige aktiviteter forud for hver sæsonstart. Indbetalingsterminer og opkrævningsform fastsættes af bestyrelsen.


§ 7 Restance
Kontingent betales fortrinsvis via foreningens online indmeldelsessystem ved indmeldelse eller kontant efter aftale. Manglende betaling af kontingent medfører automatisk udelukkelse fra foreningens aktiviteter.


§ 8 Udelukkelse og eksklusion
Et medlem kan udelukkes midlertidigt eller permanent, såfremt vedkommende handler til skade for foreningen eller såfremt vedkommende ikke opfylder sine medlemsforpligtelser. I sager om udelukkelse har medlemmet krav om at blive hørt, inden bestyrelsen træffer sin afgørelse. I sager om eksklusion har medlemmet krav på, at sagen afgøres på førstkommende generalforsamling og at sagen sættes på dagsordenen som et særligt punkt. En generalforsamlings beslutning om eksklusion kræver samme majoritet som ved ændring af foreningens vedtægt.


§ 9 Ordinær generalforsamling
Generalforsamlingen er foreningens øverste myndighed i alle anliggender. Ordinær generalforsamling afholdes en gang årligt i februar. Indkaldelse med angivelse af dagsorden skal finde sted med mindst 3 ugers varsel ved annoncering på foreningens hjemmeside og sociale medier, i lokalaviser eller opslag i klubhus. Forslag som ønskes behandlet på den ordinære generalforsamling skal være indsendt skriftligt til bestyrelsen senest 2 uger før generalforsamlingens afholdelse. Adgang til generalforsamlingen har alle foreningens medlemmer, samt hvem bestyrelsen måtte indbyde. Stemmeret har alle aktive medlemmer, som ikke er kontingentrestance. Der kan kun stemmes ved personligt fremmøde. En rettidig indvarslet generalforsamling er beslutningsdygtig uanset de fremmødtes antal.


§ 10 Dagsorden
Dagsorden for den ordinære generalforsamling skal mindst omfatte følgende punkter:
*Valg af dirigent, referent og stemmetællere
*Bestyrelsens beretning for det forløbne år
*Forelæggelse af årsrapport inkl. det reviderede regnskab for det forløbne år til godkendelse
*Behandling af indkomne forslag
*Valg af medlemmer til bestyrelsen
*Valg af revisor, samt revisorsuppleant
*Eventuelt


§ 11 Generalforsamlingens ledelse
Forhandlingerne på generalforsamlingen ledes af en dirigent, der vælges af generalforsamlingen, og som ikke må være medlem af bestyrelsen. Beslutninger træffes ved almindeligt flertal. Dog kræver vedtægtsændringer og beslutning om foreningens opløsning kvalificeret flertal jf. §§ 17 og 18 Afstemning skal foretages skriftligt, såfremt 5 medlemmer forlanger det. Ved personvalg dog på forlangende. Der udfærdiges et referat over generalforsamlingens beslutninger. Referatet godkendes og underskrives af dirigenten.


§ 12 Ekstraordinær generalforsamling
Ekstraordinær generalforsamling kan til enhver tid indkaldes af bestyrelsen og skal indkaldes, når mindst 1/3 af foreningen stemmeberettigede medlemmer skriftligt over for bestyrelsen fremsætter ønske herom med en angivelse af det emne som ønskes behandlet. Generalforsamlingen skal afholdes senest 4 uger efter begæringens modtagelse. For så vidt angår krav til indkaldelsen, mødets ledelse, afstemning mm. gælder de samme bestemmelser for den ordinære generalforsamling.


§ 13 Bestyrelsen
Bestyrelsen er foreningens daglige ledelse og repræsenterer foreningen i alle forhold. Bestyrelsen kan nedsætte nødvendige udvalg til varetagelse af løbende eller enkeltstående opgaver. Bestyrelsen skal afholde det første bestyrelsesmøde inden udgangen af februar, således at Sognegårdens og Herfølgehallens repræsentanter kan forberedes til de kommende repræsentantskabsmøder i marts. Bestyrelsen fastsætter selv sin foreningsorden. Bestyrelsen er kun beslutningsdygtig, når mindst 5 af dens medlemmer, herunder formanden eller næstformanden er til stede. Over bestyrelsens forhandlinger føres protokol. De vedtagne beslutninger og foretagne handlinger forpligter foreningen i henhold til vedtægten. Bestyrelsen består af en formand, en næstformand, en kasserer samt om muligt en repræsentant fra hver af foreningens afdelinger, samt 2 suppleanter. Valget gælder for 2 år ad gangen. Formand, badmintonrepræsentant, fodboldrepræsentant, suppleant 1 er på valg i ulige år. kasserer, næstformand, gymnastikrepræsentant, petanquerepræsentant, suppleant 2 i lige år. Til repræsentantskabet for Sognegården vælges 3 repræsentanter for 2 år ad gangen, hvor den ene skal være et medlem af bestyrelsen. Til repræsentantskabet i Herfølge-Hallen vælges 2 repræsentanter for 2 år af gangen hvor den ene skal være et medlem af bestyrelsen. Repræsentanten der ikke er i bestyrelsen er på valg i modsatte lige eller ulige år, som den bestyrelsesmedlem repræsentantskabet varetages sammen med. Valgbar til bestyrelsen er medlemmer over 15 år, der har stemmeret jf. § 9.


§ 14 Regnskab
Foreningens regnskabsår er kalenderåret. Bestyrelsen skal inden den ordinære generalforsamling afgive årsrapport for det foregående år til revisoren. Årsrapporten forelægges den ordinære generalforsamling til godkendelse og skal være forsynet med revisorens påtegning og underskrift.


§ 15 Revision
På den ordinære generalforsamling vælges for 2 år ad gangen en revisor og en revisorsuppleant. Revisoren er på valg i ulige år og revisorsuppleanten i lige år. Revisoren skal hvert år inde den ordinære generalforsamling gennemgå årsrapporten og påse, at beholdningerne er tilstede. Revisionsformen er regnskabsmæssig revision og årsrapporten forsynes med en påtegning. Revisoren har til en hver tid adgang til at efterse regnskab og beholdninger.


§ 16 Tegning og hæftelse
Foreningen tegnes af formanden og kassereren. Disse kan tegne foreningen økonomisk hver for sig. Ved økonomiske beslutninger over 5000 DKK kræves dog accept af formand og kasserer i forening. Køb, salg eller pantsætning af fast ejendom skal godkendes af generalforsamlingen. Ligeledes skal låneoptagelse på mere end 20.000 DKK godkendes af generalforsamlingen. Der påhviler ikke foreningens medlemmer nogen personlig hæftelse for de forpligtelser som påhviler foreningen.


§ 17 Vedtægtsændringer
Ændring af vedtægterne kan ske på enhver generalforsamling, når mindst 2/3 af de afgivne stemmer er for forslaget.


§ 18 Opløsning
Opløsning af foreningen kan kun finde sted med 2/3 flertal på 2 på hinanden følgende generalforsamlinger hvor den ene skal være ordinær. Det er ved opløsning den afsluttende generalforsamlings opgave at træffe bestemmelse om hvilke almennyttige/almenvelgørende formål, foreningens formue, herunder fast ejendom og løsøre skal indgå. Foreningen skal inden for en måned efter lukning indsende følgende til Køge Kommune: *Slutregnskab - *Dokumentation for overdragelsen af foreningens aktiver/formue


§ 19 Datering
Således vedtaget på foreningens ordinære generalforsamling den 13. feb 2020.